Opcions dels àlbums

Gestiona les opcions per varis àlbums a la vegada.

Comentaris dels usuaris
Autoritza als usuaris a afegir comentaris als àlbums seleccionats. Per herència, una imatge pot ser comentada sempre que aquesta pertanyi a un àlbum amb autorització de publicació de comentaris per part del l'administrador.
Bloquejar
Els àlbums es tornen temporalment inactius durant les tasques de manteniment. És important tenir en compte que al bloquejar un àlbum, tots els seus nivells inferiors són també bloquejats. Per contra, al desbloquejar un àlbum, totes els àlbums d'aquell nivell queden sense restriccions d'accès.
Públic/Privat
Els permisos només tenen sentit per als àlbums privats. Una vegada que un àlbum és privat, cal autoritzar-ne l'accès als usuaris o grups de forma explícita. Quan un àlbum és considerat com a Públic, tots els nivells inferiors que en depenen d'ell esdevenen també públics.
Representant
Aquesta opció està disponible únicament si el paràmetre de configuració allow_random_representative (Veure include/config_default.inc.php) éstà activada. Cada àlbum pot ser representat per una imatge presa a l'atzar o per una miniatura fixa única.