Một vài cách để thêm ảnh vào thư viện hình của bạn: