گروه بندی یک راه مناسب برای تنظیم کردن دسترسی برای لیستی از کاربران می باشد.

به مسیر صفحه مدیریت » کاربران » گروه ها رفته و گروهی بسازید و از مسیر صفحه مدیریت » کاربران » مدیریت تعدادی کاربر را عضو این گروه بکنید.

هر کاربر می تواند بطور همزمان عضو چند گروه باشد. دقت کنید که مجوز های داده شده بر تحریم های گذاشته شده روی کاربران مقدم می باشند : اگر کاربری با نام "کوروش" عضو گروه "خانواده" و همچنین گروه "دوستان" باشد، و فقط گروه "خانواده" اجازه ی دیدن آلبومی با نام "سال نو" را داشته باشد و گروه "دوستان" این اجازه را نداشته باشد، "کوروش" نیز اجازه ی دیدن آلبوم "سال نو" را خواهد داشت.