استفاده از حرکت به آلبوم مجازی

تنها در آلبوم های مجازی می توانید یک آلبوم والدین جدید داشته باشد.

حرکت آلبوم مجازی

یک یا چند آلبوم مجازی که می خواهید برای حرکت انتخاب کنید. اگر لیست خالی است، که منظور شما ایجاد یک نشده است.

جدید آلبوم والدین

آلبوم والدین جدید (مجازی یا فیزیکی) را انتخاب کنید. اگر شما هر پدر و مادر را انتخاب کنید، در آلبوم های مجازی انتخاب خواهد شد به ریشه منتقل شد.