Fotografie jsou zobrazeny v kategorii, která odpovídá adresáři, ve kterém jsou uloženy.

Můžete, ale také zobrazit stejnou fotografii ve vícero kategoriích, bez toho, že by musely být uloženy na serveru vícekrát. Provede te to tak, že spojíte fotografii s jakoukoliv jinou kategorií pomocí obrazovky Upravit informace o fotografii, kterou může administrátor vyvolat ze stránky zobrazení fotografie.

Virtuální kategorie jsou založeny na tomto konceptu: nemají zádný odpovídající adresář na serveru. Virtuální kategorie můžete vytvořit pomocí Administrace » Kategorie » Správa.